Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty Đại chúng Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty Đại chúng
Cập nhật: 02/07/2020

...

Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 27.6.2020 Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 27.6.2020
Cập nhật: 29/06/2020

...

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
Cập nhật: 08/06/2020

...

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
Cập nhật: 13/05/2020

...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
Cập nhật: 08/05/2020

...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
Cập nhật: 29/04/2020

...

Thông báo bà Nguyễn Thị Loan không còn là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà Thông báo bà Nguyễn Thị Loan không còn là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà
Cập nhật: 31/03/2020

...

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn
Cập nhật: 31/03/2020

...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bô Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bô
Cập nhật: 24/04/2020

...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bô Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bô
Cập nhật: 23/04/2020

...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty Đại chúng Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty Đại chúng
Cập nhật: 16/04/2020

...

Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Cập nhật: 23/03/2020

...