Quá trình hình thành và phát triển
Cập nhật: 28/09/2019

Năm 2007

Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Nà được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103015480 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/01/2007. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 45 tỷ đồng.

Năm 2009

Công ty tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng. Công ty được cấp phép đầu tư Dự án Thủy điện Bắc Nà theo Giấy chứng nhận đầu tư số 12121000144 do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 18/06/2009.

Năm 2011

Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư toàn cầu DATC theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102141313 (mã số cấp lại) do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 3 ngày 20/05/2011.

Năm 2016

Công ty tăng vốn điều lệ lên 135 tỷ đồng.

Năm 2017

Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Điện Bắc Nà theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102141313 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 18/04/2017.

Năm 2018

Công ty tăng vốn điều lệ lên 155 tỷ đồng. Công ty được cấp phép đầu tư dự án thủy điện thứ 2 là Dự án Thủy điện Bắc Nà 1 theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1326/QĐ-UBND ngày 07/05/2018 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cấp.

Năm 2019

Trong năm 2019, trên cơ sở nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông, Công ty đã chính thức có trên 100 cổ đông và đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán. Theo đó, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Công văn chấp thuận đại chúng số 4904/UBCK-GSĐC ngày 13/08/2019.

Đến ngày 11/09/2019, Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với mã chứng khoán là EBA và được VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 41/2019/GCNCP-VSD, số lượng chứng khoán đăng ký là 15.500.000 cổ phiếu.

Tin cùng danh mục