Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 Báo cáo tình hình quản trị năm 2020
Cập nhật: 18/01/2021

...

Báo cáo tài chính quý IV.2020 Báo cáo tài chính quý IV.2020
Cập nhật: 15/01/2021

...

Báo cáo tài chính quý III.2020 Báo cáo tài chính quý III.2020
Cập nhật: 19/10/2020

...

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 sau kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 sau kiểm toán
Cập nhật: 13/08/2020

...

Bao cao tinh hinh quan tri 06 thang dau nam 2020 Bao cao tinh hinh quan tri 06 thang dau nam 2020
Cập nhật: 22/07/2020

...

Báo cáo tài chính quý II.2020 Báo cáo tài chính quý II.2020
Cập nhật: 15/07/2020

...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
Cập nhật: 07/05/2020

...

Báo cáo tài chính quý I.2020 Báo cáo tài chính quý I.2020
Cập nhật: 31/01/2020

...

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
Cập nhật: 31/01/2020

Báo cáo tài chính 2019...

Báo cáo tài chính quý IV/2019 Báo cáo tài chính quý IV/2019
Cập nhật: 30/11/2019

Báo cáo tài chính quý IV/2019 Công ty Cổ phần điện Bắc Nà...

Điều lệ Công ty Cổ phần điện Bắc Nà Điều lệ Công ty Cổ phần điện Bắc Nà
Cập nhật: 10/12/2019

...

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Cập nhật: 28/09/2019

Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm gần nhất...