Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Cập nhật: 28/09/2019

Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm gần nhất

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

30/06/2019

Tổng giá trị tài sản

    444.584.608.067

      445.793.073.071

      434.787.312.866

Vốn chủ sở hữu

    154.766.117.962

      181.724.874.344

      185.967.440.037

Doanh thu thuần

      73.092.719.703

        79.658.359.230

        29.536.576.224

Lợi nhuận gộp

      50.564.742.946

        49.714.869.629

        17.032.153.670

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

      19.766.117.962

        22.458.756.382

         4.473.307.385

Lợi nhuận khác

                         -  

                           -  

                           -  

Lợi nhuận trước thuế

      19.766.117.962

        22.458.756.382

         4.242.565.693

Lợi nhuận sau thuế

      19.766.117.962

        22.458.756.382

         4.242.565.693

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

68,30%

82,82%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

12,77%

12,36%

/

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và BCTC quý 2 năm 2019

Trong bối cảnh thiên nhiên diễn biến bất lợi về thời tiết, năm 2015-2016 được xem là giai đoạn khó khăn của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thủy điện. Từ cuối năm 2016 và bước sang giai đoạn 2017-2018, lượng mưa khá cao và kéo dài nên lượng nước sử dụng cho hoạt động phát điện của nhà máy thủy điện Bắc Nà ổn định và đạt năng suất khá cao, trung bình mỗi năm phát được khoảng 60 triệu kwh điện thương phẩm. Doanh thu bán điện trong hai năm qua ổn định ở mức trên 70 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, với việc Công ty đã cùng với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên toàn quốc làm việc với Cục điều tiết điện lực – Bộ Công thương để điều chỉnh tăng giá mua điện năm 2018 đối với các thủy điện vừa và nhỏ, doanh thu tăng trong bối cảnh sản lượng điện có sự giảm nhẹ so với năm 2017. Giá vốn bán điện năm 2018 tăng so với cùng kỳ do phát sinh khoản thuế Thuế tài nguyên và phí dịch vụ môi trường rừng phải nộp hơn 6,7 tỷ đồng, do đó, mặc dù doanh thu thuần của Công ty tăng lên nhưng lợi nhuận gộp lại giảm nhẹ so với năm 2017. Chi phí quản lý doanh nghiệp được duy trì ở mức thấp. Chi phí tài chính (lãi vay ngân hàng) giảm so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến Lợi nhuận trước thuế năm 2018 tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 22,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty đang trong thời gian được ưu đãi về thuế (được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên Công ty có thu nhập chịu thuế. Năm 2017 là năm đầu tiên công ty phát sinh thu nhập chịu thuế TNDN) nên lợi nhuận sau thuế giữ nguyên 22,4 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017.

Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 với đặc thù mùa khô, hoạt động phát điện của công ty gặp một số khó khăn nhất định khi lưu lượng nước trên dòng chảy suối Bắc Nà giảm thấp. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2019 chỉ đạt 10,2 triệu kwh, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2018 (16,7 triệu kwh). Giá trị doanh thu bán điện đạt 28 tỷ đồng, giá trị lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4 tỷ đồng.